اخرین پست ها

بیمه وفاداری کره جنوبی بازدهی 3 فوریه 2023

(%) Session(%) جدا شدن (BP)

سل 1 ساله 3.
400 3.
424 -2.
4

سل 2 ساله 3.
240 3.
313 -7.
3

سل 3 ساله 3.
110 3.
183 -7.
3

سل 10 ساله 3.
148 3.
207 -5.
9

MSB 2 ساله 3.
234 3.
321 -8.
7

CB 3 ساله (AA-) 4.
081 4.
177 -9.
6

CD 91 روزه هیچ

(END)