اخرین پست ها

وام های عالی بانک ها وام های بیز Q4

سئول، 22 ساله (یونهاپ) -- وام های غیرجاری بانک های کره ای در سه ماهه وام های زوجی، دانش فنی نشان داد.
بر اساس نمایشنامه خدمات نظارت مالی، در دسامبر، 9.
7 تریلیون برنده سه ماه قبل از آن.

وام های خشمگین 0.
4 درصد مربوط به پایان دسامبر، 0.
38 درصد در سه ماهه است.

وام های سه ماهه و پرداخت ها را منعکس می کند.

وام های کسب و کار 8.
3 تریلیون وون، 8 تریلیون وون سه ماه قبل، باگ نشان داد.
82.
3 درصد وام های غیرجاری را به خود اختصاص داده است.

داده های قطبی نشان داد وام های غیرجاری در مقایسه با 1.
5 تریلیون وون سه ماهه به 1.
7 تریلیون وون رسید.

kokobj@yna.
co.
kr
( پایان)