روز دوشنبه

مریم حیدری
خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
روز دوشنبه

سئول، 13 فوریه (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح دوشنبه است.

درجه حرارت (C) پسوند احتمال

بالا /کم (%)

سئول 09/02 کم نور 30

اینچئون 07/02 غیر شفاف 20

Suwon 09/ 01 dull 20

Cheongju 10/03 Cimmerian 30

Daejeon 11/02 addleheaded 30

Chuncheon 07/00 ابری 30

Gangneung 05/03 80

Jeonju 11/03 کور 30

Gwangju 13/05 addlepated 20

Jeju 11/09 60

Daegu 10/05 30

بوسان 10/07 30

(پایان)

پست های منتخب